Dziś otwarte: 8:00 - 19:00
umów jazdę testową
umów wizytę serwisową
Kraków - Zakopiańska
2022.04.01
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 ROK

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2021 ROK

 

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej przez ASO MR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Radomiu została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT.

Jej udostępnienie ma na celu ujawnienie informacji o planowanych i wdrażanych zasadach, jakimi kieruje się podatnik zarówno w zakresie spełniania obowiązków jak i wprowadzenia procesów podatkowych, które są stosowane w tej konkretnej jednostce.

Przedmiotowa informacja została sporządzona za rok podatkowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Stosownie do art. 27b ust. 2 pkt 2 w związku z art. 27c ust. 1 ustawy o CIT, obowiązek sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej spoczywa m.in. na podatnikach innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym (…), przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Z uwagi na okoliczność, iż wartość przychodu osiągniętego przez ASO MR sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu określona w w/w przepisie przekracza wskazany ustawowo próg, Spółka sporządza niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej.

 

 

 

jazda testowa
zapisz się